MEHMET  ZENGİN

İSLAM TARİHİNDE HOŞGÖRÜ VE İSLAMİFOBİA

03.04.2012

                                   İSLAM TARİHİNDE HOŞGÖRÜ VE  İslamifobia 

                
      Müslümanlar, kendi toplumları içerisinde yaşayan diğer toplumlara karşı dâima hoşgörülü davranmışlar, onların din ve âdetlerine dokunmamışlar, onlara  karşı iyi niyetli, müsamahalı davranmış; dinî değerlerine saygılı olmuşlardır. Bu şekilde davranmasının sebeplerinden biri “insanî duygular” olmakla beraber, asıl sebep “din”dir. Zira mensubu bulundukları “İslâm Dini”, kendi dışındaki diğer dinlere tolerans ve serbestlik tanıyan; o dinlerin mensuplarının inançlarına, ibâdetlerine , her türlü haklarına saygı gösterilmesini, adaletli davranılmasını emretmiştir.  Bu hakların başında, din ve vicdan hürriyeti, nesli koruma, canı koruma, malı koruma ve aklı koruma hürriyeti gelmektedir. Bu hakların  gayrimüslim unsurlara Peygamberimiz (s.a.s.) döneminden başlayarak Emevîler, Abbasiler, Büyük Selçuklular, Anadolu Selçukluları ve Osmanlı Devletinde aynen uygulandığını görüyoruz.

       İslam tarihi boyunca,”gayrimüslimlere” karşı gösterilen “hoşgörü ve adalete” verilebilecek o kadar çok örnek vardır ki, bunlardan sadece birkaçını sizlerle paylaşacağım. Fâtih Sultan Mehmet’in, bir Hıristiyan Rum tarafından dâva edilip, mahkûm olması buna verilebilecek birçok örneklerden sadece biridir.  Fâtih Sultan Mehmet, 29 Mayıs 1453`de İstanbul’a girip, Ayasofya`ya kadar geldiğinde ayin yapmakta olan halk, korkudan birbirlerine sarıldılar. Onlar, her şeylerini yitirecek ve yok edileceklerini sanıyorlardı. Fâtih, rahip’e, “evlerine dönmelerini; herkesin can, mal ve namusunun emniyet altına alındığını söylemesini emretti. Şehrin düzenini temin etti ve halkın, Türklerle beraber kendi âdet, anane ve dinlerine göre serbestçe yaşayabileceklerini ilân etti. Asırlar boyunca İslâm’ın bayraktarlığını yapmış bütün İslâm devletleri ve özellikle Türk-İslâm devletleri, hep İslâm`ın temeldeki bu dinî toleransını, tutumunu hareket noktası yapmışlardır.

       İngiliz araştırmacı Thomas Arnold,” The Preaching of Islam “adlı kitabında Hıristiyanların, Selçukluların  adil tutumlarından dolayı, nasıl onların idaresi altına girmek istediklerini şöyle anlatmıştır:"İslam idaresi, altında dini hayatın emniyette olduğu hakkındaki bu hisler, yine o devirlerde  Anadolu  Hıristiyanlarının, Selçuk Türklerini bir kurtarıcı sıfatı ile karşılamalarına vesile olmuştu... Hatta VIII. Mihail) devrinde, halkı Bizans İmparatorluğunun zulmünden kurtulmak ümidi ile Türkleri kasabalarının işgali için davet etmişlerdi. Hatta bu halk arasında zengin veya fakir birçok kimseler, o zamanki Türk Milli sınırları içerisinde göç etmeyi bile göze almışlardır."

          Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılan fetihlerle İmparatorluk üç kıtaya yayılmış, İstanbul`un fethi ise bir çağın kapanıp, yeni bir çağın açılmasına neden olmuştur. Bu fetih Osmanlı`da olduğu gibi, Avrupa tarihinde de bir dönüm noktasıdır. Fatih, gittiği her yeni ülkeye İslam`ın adaletini ve hoşgörüsünü götürmüştür. Tüm bu örnekler açıkça göstermektedir ki Türkler fethettikleri ülkeleri sömürmemişler, bu ülke insanlarının haklarına saygı göstermişlerdir, her zaman barış içinde yaşamayı hedeflemişlerdir.

      İslam dünyasının gayrimüslimlere karşı asırlardır gösterdikleri bu hoşgörü ve adalet karşısında batı dünyasının özellikle 12 Eylül saldırılarından sonra Müslümanlara karşı potansiyel terörist gözüyle bakması, İslam’a, Müslümanlara ve İslam’ın simgelerine   (minare)  karşı gösterdiği hoşgörüden uzak tutumu Müslümanları üzmüştür! Sadece Müslümanları değil, insan haklarına, inanç özgürlüğüne inanan tüm insanları üzmüştür! Yıllardır demokrasisi, hukuku, insan hakları, din ve vicdan hürriyeti ile övünen batı medeniyetinin düştüğü bu durum kaygı vericidir! Dileğim ve temennim odur ki ; Amerika ve Avrupa ` nın  Müslümanlara karşı potansiyel terörist gözüyle bakması  ve artan İslam karşıtlığının biran önce bitmesi ve İslam tarihinde  uygulana gelen tolerans ve hoşgörü ortamının tesis edilmesidir.

         İnsanlığın selameti açısından bu gereklidir…

mehmet zenggin

©2010 Copyright Mehmetzengin.net