MEHMET  ZENGİN

DEMOKRATİK ANAYASA ÜZERİNE…

03.04.2012

                                    Demokratik Anayasa Üzerine…

     Anayasa, bir devletin yönetim biçimini belirleyen; yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını ve görevlerini gösteren, temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alan, yazılı ve yazısız genel kabul görmüş kurallar manzumesidir.

     Ayrıca "anayasalı devlet" ile "anayasal devlet" olmak üzere ikiye ayrılır. Şekli anlamda bir anayasası olan devlet, modern anayasanın gereklerini yerine getirmiyorsa yani devletin temel kurumlarının nasıl işleyeceği muğlak ve daha da önemlisi kişi temel hak ve özgürlüklerini tam anlamıyla güvence altında almıyorsa devlet anayasal bir devlet kabul edilmemektedir. Sadece anayasası olan bir devlet anlamına gelen "anayasalı devlet" anlamına gelmektedir. Diğer taraftan, eğer bir devlet temel hak ve özgürlükleri güvence altına almış ise bu devlet anayasal devlet sayılmaktadır.

    Anayasalarda olmasa olmazların başında ise anayasanın “sivil” olması gelir. “Sivil Anayasa”,toplumun kendi irade ve isteği ile demokratik tavır sergileyerek yapacağı anayasalardır. Halkın tamamının görüş ve onayının alınması da göz ardı edilmemelidir.

     Ülkemizde, özellikle 12 Eylül Anayasa’sı toplumun neredeyse tüm kesimleri tarafından 30 yıldır eleştirilmekte. Demokratik olmadığı, toplumun ihtiyaçlarını karşılamadığı, gelişimin önünde engel olduğu fikri savunulmaktadır. Toplumda oluşan konsensüse rağmen yıllardır hayata geçirilemeyen “demokratik Anayasa” , toplumda yılların birikimi olan kronikleşmiş sorunların çözülememesine neden olmakta, ülkeyi yönetmek imkansız hale getirmektedir. Günümüz çağına uygun, demokratik anayasanın elzem olduğu gerçeğine rağmen neden bir türlü gerçekleşmediği üzerinde durulması, cevabı aranması gereken önemli sorunlarımızdan biridir. Sebeplerinden ziyade, nelerin yapılması gerektiği üzerinde durmak daha yapıcı bir yaklaşım olacağı kanaatindeyim. Yeni Anayasa yapamamış olmamızın en önemli nedeninin siyasi mülahaza ve korkularımız olduğu gerçeğinden hareketle, sorumlu makamlarda olanların biran önce siyasi ikbal ve korkularını bir tarafa bırakmalı! Halkın arzu ve isteklerine kulak vermeli, ülkemize dar gelen bu elbiseden bu milleti biran önce kurtarmalıdırlar!

     Yeni anayasanın, ülkede yaşayan bütün kesimler tarafından benimsenecek, ayrımcılıktan uzak, birey hak ve özgürlüklerini göz önünde bulunduran, hakkaniyetli bir şekilde günümüz dünyasına ve geleceğe ışık tutacak bir anayasa olması gerekmektedir.

     Umarım daha fazla geç kalmadan bunu başarırız!  

 

Mehmet zengin

09/03/2010

©2010 Copyright Mehmetzengin.net